En 2020, l’armée de l’Air et de l’Espace a mis le paquet au Sahel